Teme proiect

Go down

Teme proiect Empty Teme proiect

Post  Suciu Andrei on Thu Nov 05, 2009 5:58 pm

dupa cum stiti, prima tema din cadrul proiectului , (data pe 5.11.2009) se refera la "LEGISLATIA MUNCII - DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJAT - ANGAJATOR
INITIEREA SI DERULAREA UNEI AFACERI
"
speram ca veti putea gasi cat mai multe lucruri in legatura cu acest subiect...

Suciu Andrei
Spammer
Spammer

Posts : 11
Reputation : 2
Join date : 2009-10-20
Age : 26
Location : Zalau

Back to top Go down

Teme proiect Empty Re: Teme proiect

Post  Luca Alin on Sun Nov 08, 2009 4:57 pm

Daca aveti informatii despre ceea ce a postat Andrei mai sus puteti sa le postati aici sau sa le aduceti joi la proiect.

Spor la treaba!

_______________________________________
Teme proiect O79860
Luca Alin
Luca Alin
Administrator
Administrator

Posts : 298
Reputation : 8
Join date : 2009-10-09
Age : 26
Location : Zalau

http://comeniusforum.cnszalau.ro

Back to top Go down

Teme proiect Empty Re: Teme proiect

Post  Turcas Catalina on Sun Nov 08, 2009 5:29 pm

Pentru a ne initia o afacere avem nevoie de urmatoarele formalitati:

1.Stabilirea spatiului care va reprezenta sediul social al firmei( eventual al sediului principal si a sediilor secundare); in acest sens :
-sediul social al firmei poate fi un sediu aflat in proprietatea sau in folosinta asociatilor si a administratorilor viitoarei firme;
-se pregatesc actele doveditoare pentru spatiu
*extras de carte funciara de la proprietari/contract de inchiriere, subinchiriere, comodat;
*acordul propietarilor sau chiriasilor din spatiile vecine cu spatiul in cauza.

2.Stabilirea denumirii firmei si a emblemei firmei; firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului (din judetul in care se stabileste sediul firmei), de unde se elibereaza dovada inregistrarii si rezervarii acestora.

3.Intocmirea si semnarea actului constitutiv al firmei,corespunzator formei juridice pe care asociatii si administratorii au ales-o (realizata la Notariat) , in acest scop sunt necesare:
-acte de identificare a asociatilor si administratorilor (persoane fizice);
-acte de identificare a asociatilor si a administratorilor (persoane juridice): statut , certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala, certificat de bonitate bancara;
-certificat de cazier juridiciar pentru asociati si administratori.

4.Constituirea capitalului social al firmei prin depunerea de catre asociati si administratori a aporturilor lor in numerar la o banca (in situatia unor aporturi in natura se pregatesc actele de proprietate pentru acestea).

5.Achitarea taxei juridiciare si a taxei de timbru pentru inmatricularea firmei.

6.Pregatirea dosarului de infiintare a firmei, cuprinzand toate actele necesare si depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei. La Oficiul Rgistrului Comertului au loc:
-verificarea dosarului de infiintare a firmei;
-controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii firmei, de catrejudecatorul delegat de tribunalul tutorial ;
-transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat;
-inmatricularea societatii;
-eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatorului delegat;

7. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal de la Administrarea Financiara teritoriala.

8.Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii firmei.

_______________________________________
Just sing and dance...the world will be better
Turcas Catalina
Turcas Catalina
Dance Crew Admin
Dance Crew Admin

Posts : 710
Reputation : 4
Join date : 2009-10-22
Age : 27
Location : Zalau

http://www.myspace.com/aleapico      http://twitter.com/BgirlPic

Back to top Go down

Teme proiect Empty Legislaţia românească în privinţa relaţiei angajat-angajator

Post  Totos Dorottya on Wed Nov 11, 2009 8:42 pm

Legislaţia românească în privinţa relaţiei angajat-angajator

Autor: Dana Puscoci

Pe piaţa muncii întâlnim deseori conflicte între angajaţi şi angajatori, generate în principal de faptul că angajaţii nu-şi cunosc pe deplin drepturile şi obligaţiile ce le revin. Şi, de cele mai multe ori, cei nedreptăţiţi acceptă situaţia ca atare, necunoscând clar care sunt prevederile legii în acea situaţie sau considerând că nu au nici o şansă de rezolvare. Drepturile angajaţilor sunt prevăzute în Codul Muncii, art. 6 - 7 şi art. 35, 37 – 38. Astfel:
1. Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.
2. Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
3. Salariaţii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor lor profesionale, economice şi sociale.
4. Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcţii, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Fac excepţie de la aceste prevederi situaţiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii. Salariaţii care cumulează mai multe funcţii sunt obligaţi să declare fiecărui angajator locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază.
5. Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă.
6. Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi poate fi considerată nulă. Potrivit art. 37, în afară de drepturile şi obligaţiile prevăzute în Codul Muncii, în contractele individuale sau colective de muncă se pot stabili orice alte drepturi sau obligaţii, în conformitate atât cu politica şi interesele instituţiei angajatoare cât şi cu interesele angajatului. Condiţia esenţială pentru ca toate aceste drepturi şi obligaţii să fie valabile este concordanţa cu cele din Codul Muncii.
De asemenea, art.38 stipulează că, în cazul în care un angajat este determinat de către angajatorul său să renunţe la anumite drepturi ale sale, respectiva renunţare este nulă. Într-o astfel de situaţie, pentru ca drepturile sale să fie recunoscute, este necesar ca angajatul să se adreseze instanţei.
Conform art. 39, salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
1. dreptul la salarizare pentru munca depusă;
2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
3. dreptul la concediu de odihnă anual;
4. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
5. dreptul la demnitate în muncă;
6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 7. dreptul la acces la formarea profesională;
8. dreptul la informare şi consultare;
9. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
10. dreptul la protecţie în caz de concediere;
11. dreptul la negociere colectivă;
12. dreptul de a participa la acţiuni colective;
13. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
Obligaţiile angajaţilor sunt:
1. obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
2. obligaţia de a respecta disciplina muncii; 3. obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
4. obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
5. obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
6. obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
Referitor la cursurile de perfecţionare, art. 195 menţionează că salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile în condiţiile art. 194 alin.(2) lit.b) şi alin.(3) nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă o perioadă de cel puţin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesională. Art. 194 prevede: alin.(2) lit. b): dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă mai mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bază şi, după caz, de sporul de vechime şi alin. (3): dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune scoaterea integrală din activitate contractul individual de muncă al salariatului respectiv se suspendă, acesta beneficiind de o indemnizaţie plătită de angajator, prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz.
Codul Muncii prevede şi obligaţia ca angajaţii să suporte prejudiciile aduse firmei angajatoare. Astfel, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. Salariaţii nu răspund în schimb de pagubele provocate de forţa majoră, de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.
Drepturile şi obligaţiile angajatorilor:
Acestea sunt prevăzute în art. 40, art. 171, art. 190 şi art. 269 din Codul Muncii. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
1. să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
2. să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
3. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
4. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
5. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
Obligaţiile angajatorului sunt:
1. să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
2. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţii corespunzătoare de muncă;
3. să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
4. să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii;
5. să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
6. să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
7. să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
8. să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
9. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
10. să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor;
11. să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă;
12. să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.
De asemenea, Codul Muncii prevede la art. 34, (5): „La solicitarea salariatului angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, meserie şi specialitate”.


Sursa:
[Ziarul de joburi]


Last edited by Totos Dorottya on Wed Nov 11, 2009 8:46 pm; edited 1 time in total
Totos Dorottya
Totos Dorottya

Posts : 75
Reputation : 2
Join date : 2009-10-25
Age : 27
Location : Zalau

Back to top Go down

Teme proiect Empty Drepturi şi obligaţii angajat/angajator

Post  Totos Dorottya on Wed Nov 11, 2009 8:46 pm

Cele doua articole contin cam acelasi lucru, dar in al doilea sunt cateva citate din Codul Muncii


Drepturi şi obligaţii angajat/angajator
Codul Muncii prevede clar că relaţia angajat - angajator este guvernată de o serie de drepturi şi obligaţii pe care le are fiecare dintre cei implicaţi în această relaţie. Pe piaţa muncii pot fi întâlnite deseori conflicte generate de încălcarea drepturilor angajaţilor de către angajatori sau nerespectarea obligaţiilor pe care angajatorii le au. Şi, de cele mai multe ori, cei nedreptăţiţi acceptă situaţia ca atare, necunoscând clar care sunt prevederile legii în acea situaţie sau considerând ca nu au nici o şansă de rezolvare.
Mariana Arseni
[30.06.2004]
O parte dintre drepturile angajaţilor sunt prevăzute în Codul Muncii, art. 6 - 7 şi art. 35, 37 - 38:

"Art. 6. (1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.

(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.

Art. 7 - Salariaţii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor lor profesionale, economice şi sociale.

(.....)

"Art. 35 - (1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcţii, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. (2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1) situaţiile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru cumulul unor funcţii".

(....)

"Art. 37 - Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă.Art. 38 - Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate".Astfel, potrivit art. 37, în afară de drepturile şi obligaţiile prevăzute în Codul Muncii, în contractele individuale sau colective de muncă se pot stabili orice alte drepturi sau obligaţii, în conformitate atât cu politica şi interesele instituţiei angajatoare cât şi cu interesele angajatului. Condiţia esenţială pentru ca toate aceste drepturi şi obligaţii "adiţionale" să fie valabile este concordanţa cu cele din Codul Muncii.

De asemenea, art.38 stipulează că în cazul în care un angajat este determinat de către angajatorul său să renunţe la anumite drepturi ale sale, respectiva renunţare este nulă. Într-o astfel de situaţie, pentru ca drepturile sale să fie recunoscute, este necesar ca angajatul să se adreseze instanţei.


Drepturile şi obligaţiile angajaţilor

Conform art. 39:

"(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

1. dreptul la salarizare pentru munca depusă;

2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

3. dreptul la concediu de odihnă anual;

4. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

5. dreptul la demnitate în muncă;

6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

7. dreptul la acces la formarea profesională;

8. dreptul la informare şi consultare;

9. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;

10. dreptul la protecţie în caz de concediere;

11. dreptul la negociere colectivă;

12. dreptul de a participa la acţiuni colective;

13. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;

d) obligaţia de fidelidate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu".

De asemenea, conform art. 35. (3) "Salariaţii care cumulează mai multe funcţii sunt obligaţi să declare fiecărui angajator locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază".Art. 195 vizează implicaţiile formării profesionale: "(1) Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile în condiţiile art. 194 alin.(2) lit.b) şi alin.(3) nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă o perioadă de cel puţin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesională".

Mai exact, art. 194 prevede: alin.(2) lit. b) "dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă mai mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bază şi, după caz, de sporul de vechime" şi alin. (3): "Dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune scoaterea integrală din activitate contractul individual de muncă al salariatului respectiv se suspendă, acesta beneficiind de o indemnizaţie plătită de angajator, prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz".Codul Muncii prevede şi obligaţia ca angajaţii sa suporte prejudiciile aduse firmei angajatoare: art. 270: "(1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră, de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

Art. 271 -(1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.

(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, atunci când este cazul, în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar".

Art. 272 - (1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.
Drepturile şi obligaţiile angajatorilor

Principalele sunt prevăzute în art. 40:

"(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţii corespunzătoare de muncă;

c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii;

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;

f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor"

De asemenea, Codul Muncii prevede la art. 34, (5): "La solicitarea salariatului angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, meserie şi specialitate".Conform art. 171 - (1) "Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor.

(2) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. (5) Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în nici un caz, obligaţii financiare pentru salariaţi".Art. 190: "Angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la formarea profesională".Potrivit art. 269."(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile, contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul".
Totos Dorottya
Totos Dorottya

Posts : 75
Reputation : 2
Join date : 2009-10-25
Age : 27
Location : Zalau

Back to top Go down

Teme proiect Empty Re: Teme proiect

Post  Boda Julianna on Wed Nov 11, 2009 9:38 pm

Good job, girls!
Boda Julianna
Boda Julianna

Posts : 19
Reputation : 2
Join date : 2009-11-04
Age : 39

Back to top Go down

Teme proiect Empty Re: Teme proiect

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum